برگزاری دوره های آموزش و آشنایی با برق صنعتی

برگزاری دوره های آموزش و آشنایی با برق صنعتی

آموزش و آشنایی کامل با:

  • مفاهیم اولیه ی تجهیزات پایه ی صنعتی ،
  • انواع ماشین های الکتریکی و روش های راه اندازی،
  • کابل ها،
  • حفاظت الکتریکی،
  • ترسیم و نقشه خوانی نقشه های قدرت و فرمان،
  • انواع تابلو ها و اجزای آنها،
  • مبانی اندازه گیری