اجرای سیستم های مانیتورینگ

اجرای سیستم های مانیتورینگ

انجام پروسه های مانیتورینگ صنعتی تحت نرم افزار WinCC شرکت Siemens که با سایر نرم افزار های این شرکت یکپارچه می باشد.نرم افزاراصلی بخش مانیتورینگ در پروژه های بزرگ صنعتی WinCC می باشد که اصطلاحا به آن اسکادا(SCADA) گوییم.سیستم‌های اسکادا برای مانیتور کردن یا کنترل فرایندهای شیمیایی، حمل و نقل، سیستم‌های آبرسانی شهری، کنترل تولید و توزیع انرژی الکتریکی و در خطوط نفت و گاز و سایر فرایندهای گسترده و توزیع یافته‌استفاده می‌شود.